Sympany

Sympany voldoet aan de internationale normen voor kwaliteit- en milieumanagement. Sympany neemt MVO in haar eigen bedrijfsvoering serieus. Zo heeft Sympany de volgende keurmerken en certificeringen: ISO normen 9001 kwaliteit, 14001 milieu en het certificaat waarmee wordt voldaan aan de Certificeringsregeling Herwinning Textiel van de VHT voor een geoptimaliseerd sorteerproces.

Sympany+

Sympany+ beschikt over het CBF keurmerk, het certificaat Partos 9001(sectorspecifieke toepassing voor ontwikkelingssamenwerking), ISO 9001 en ISO 14001. Sympany en Sympany+ zijn beide erkend als ANBI stichtingen, wat betekent dat iedereen (tot een zeker bedrag) belastingvrij kan doneren aan Sympany+.

Voor de volledigheid vind je hierbij een link naar alle voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen.

voor Sympany⁺

Arbobeleid

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid van Sympany; het arbobeleid is een onderdeel van dit beleid.

Het arbobeleid van Sympany heeft betrekking op de medewerkers van de organisatie en hen die werken onder het gezag van de organisatie. De arboregelgeving geldt ook voor bijzondere doelgroepen (b.v. thuis- en telewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers). Voor kwetsbare groepen (b.v. jongeren onder de 18 jaar, ouderen, zwangere vrouwen) zijn er aanvullende regels. Sympany volgt de wettelijke regels en voorschriften op dit gebied. De volgende algemene uitgangspunten gelden:

  • de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en hen die werken onder het gezag van de organisatie;
  • het belang van een ongestoorde voortgang van het werkproces;
  • het voldoen aan kwaliteitseisen voor de inzameling, de productie en de overige werkzaamheden;
  • het voldoen aan de richtlijnen en normen in de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving;

In onze beleidsverklaring worden diverse elementen beschreven en waar wenselijk aangegeven wie verantwoordelijk is, en welke procedures worden gevolgd.